Tròng Kính Chemi Crystal U2 Coated 1.56
330,000đ
Tròng Kính Chemi Perfect UV Crystal U6 Coated 1.67 ( Lọc ánh sáng xanh ) \
1,150,000đ
Tròng Kính Chemi Crystal U1 Coated 1.60
298,000đ
Tròng Kính Chemi Perfect UV Crystal U6 Coated 1.60 ( Lọc ánh sáng xanh )
690,000đ
ĐƠN TRÒNG ĐÁNH CHEMI
750,000đ
Tròng Kính Chemi ASP Crystal U2 Coated 1.74
2,168,000đ
Tròng Kính Chemi ASP Crystal U2 Coated 1.67
948,000đ
TRÒNG KÍNH CHEMI CRYSTAL U2 COATED 1.60
504,000đ
Tròng Kính Chemi Crystal U1 Coated 1.56
180,000đ
TRÒNG KÍNH CHỐNG BỂ EXCELITE TRIVEX 1.53
980,000đ